ارتباط با ما

آدرس پست الکترونیک : ict@qiau.ac.ir

شماره تماس : 33665275-028  داخلی :1051